Regulamin sklepu internetowego BodyClock.pl

1. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bodyclock.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bodyclock.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Netradus Polska sp. z o.o.  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bodyclock.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bodyclock.pl, prowadzony jest przez Netradus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sztombergach 100, 28-200 Staszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000283029 z kapitałem zakładowym 1 130000,00 PLN opłaconym w całości, posiadającą nr NIP 6342637554 i nr REGON 240623940. 

Adres e-mail: biuro@bodyclock.pl, biuro@netradus.pl 

 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 7,0 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript.

b.) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,  Zalecana szerokość ekranu: 1024x768. 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Netradus Polska sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bodyclock.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Netradus Polska sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Netradus Polska sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię spółki Netradus.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody spółki Netradus.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla spółki Netradus ,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bodyclock.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Netradus Polska sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych państw europejskich, wyszczególnionych w zakładce "Czas i koszty dostawy"  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową.. Koszty dostawy wynoszą są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy są również wskazane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 24 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bodyclock.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W trakcie składania Zamówienia Klient określa rodzaj żądanego dokumentu sprzedaży.

 

6. Ceny i metody płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a.)   Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
b.) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
c.) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Netradus Polska sp. z. o.o., nr rachunku do wpłat:

66 1240 2803 1111 0010 4958 9374, Bank Pekao S.A.


e.) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl, Pay Pal.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach serwisów.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Netradus Polska sp. z o.o., Sztombergi 100, 28-200 Staszów lub e-mailem na wybrane adresy: biuro@bodyclock.pl, biuro@netradus.pl
Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania:
Formularz reklamacji lub zwrotu towaru, wersja w PDF
Formularz reklamacji lub zwrotu towaru, wersja w WORD

Sklep niezwłocznie przekaże Klientowi zapisane na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia, w formie pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailem, w zależności od wymagania Klienta.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru i liczony jest w dniach kalendarzowych.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub rzeczy dostarczane są w zapieczętowanych opakowaniach i nie można ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia. Sklep zwraca wszystkie koszty poniesione przez Klienta w związku z zawarciem umowy sprzedaży nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub przysłania przez Klienta dowodu odesłania. Zwrot dokonywany jest w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto, lub w innej bezpłatnej formie uzgodnionej z Klientem.
Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Netradus Polska sp. z o.o., Sztombergi 100, 28-200 Staszów

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient, wysokość kosztu odesłania towaru jest uzależniona od cennika Poczty Polskiej lub cennika firmy kurierskiej, z której Klient korzysta dokonując zwrotu.

 

8. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1 Netradus Polska sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie Towary oferowane w bodyclock.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, objęte 2 letnim okresem gwarancji (liczonym od daty odebrania towaru), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

8.2. Netradus Polska sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@bodyclock.pl. lub biuro@netradus.pl Spółka Netradus zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

8.4. Netradus Polska sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.5. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania spornych reklamacji lub dochodzenia roszczeń, na co Sklep wyraża zgodę. W tym celu można zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów lub do innych organizacji chroniących konsumentów, np. Federacja Konsumentów (pod darmowym numerem 800-007-707) lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (adres email: porady@dlakonsumentow.pl).

Konsument może złożyć swoją skargę również. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


                                                 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 9.1 Netradus Polska sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłosić pisemnie na adres siedziby spółki, mailowo na adresy biuro@bodyclock.pl, biuro@netradus.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce "Kontakt".

9.3 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

9.4 Netradus Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta w tym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 Rozstrzyganie ewentualnie powstałych sporów pomiędzy Netradus Polska sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2 Rozstrzyganie ewentualnie powstałych sporów pomiędzy Netradus Polska sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę spółki Netradus.

10.3 W sprawach nie regulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixelpixelpixelpixel